Saint-Damase, Saint-Dominique, Saint-Hyacinthe (Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, Saint-Thomas-d'Aquin, Sainte-Rosalie), Yamaska